Z nami
Możesz więcej

Łatwe pożyczanie na co chcesz i ile chcesz

Jaką kwotę potrzebujesz?

1000zł 10000zł
Okres pożyczki: 12 miesięcy

Całkowita kwota pożyczki:
Całkowit kwota do zapłaty:
Całkowity koszt pożyczki:
RRSO (rzeczywista stopa oprocentowania)

Potrzebujesz
pieniędzy

Złóż
wniosek

Oczekuj
na weryfikację

Odbierz
pieniądze

Posiadamy wpis do rejestru
Komisji Nadzoru Finansowego
pod nr RPK029870

Dlaczego warto
skorzystać z naszej oferty?

Poznaj Naszą ofertę przygotowaną dla Ciebie

Doświadczenie

Jesteśmy firmą z wieloletnim
doświadczeniem działąjącą
na obszarze całej polski.

Wyjątkowy
produkt

Bazując na naszych
doświadczeniach w zakresie
Państwa potrzeb stworzyliśmy
unikatowy produkt który
pomoże Państwu spełnić
marzenia bez nadmiernego
obciążania budżetu. .

Środki
na dowlony cel

Pożyczka to propozycja
dla Klienta umożliwiająca mu
wykorzystanie środków na
dowolny cel.

Długi
termin spłaty

Ta oferta w odróżnieniu od innych
na rynku jest pożyczką
długoterminową. Klient może
pożyczyć kwotę od 1200 zł
do 5400 zł
na okres
12 miesięcy.

Szybkość i wygoda

Decyzję o przyznaniu
pożyczki podejmujemy
w ciągu 24 godzin,
a gotówkę
możecie Państwo otrzymać
bez wychodzenia z domu,
ponieważ my ją dostarczymy
do Państwa miejsca
zamieszkania.

Bez formalności

Pożyczka przyznawana jest
bez zbędnych formalności,
bez poręczycieli.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 21 sekcja 4, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych zgłaszam sprzeciw wobec przetwarzania moich danych. (Pełna treść)
Prawo do sprzeciwu 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/45 4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji. 5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 20, sekcja 3, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych proszę o przekazanie moich danych do innego administratora. (Pełna treść)
Prawo do przenoszenia danych 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 18 sekcja 3, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych zgłaszam wniosek o ograniczenie przetwarzania moich danych. (Pełna treść)
Prawo do ograniczenia przetwarzania 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. L 119/44 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 17 sekcja 3, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych zgłaszam wniosek o usunięcie moich danych. (Pełna treść)
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/43 b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. 2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. 3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3; d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 16 sekcja 3, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych zgłaszam wniosek o sprostowanie moich danych. (Pełna treść)
Prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania 1. Państwa członkowskie zapewniają, by osoba, której dane dotyczą, miała prawo uzyskania od administratora sprostowania bez zbędnej zwłoki jej danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe. Mając na względzie cel przetwarzania, państwa członkowskie zapewniają, by osoba, której dane dotyczą, miała prawo uzyskania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 2. Państwa członkowskie nakładają na administratora wymóg usunięcia bez zbędnej zwłoki danych osobowych i zapewniają, by osoba, której dane dotyczą, miała prawo uzyskać od administratora usunięcie bez zbędnej zwłoki jej danych osobowych, jeżeli przetwarzanie narusza przepisy przyjęte na podstawie art. 4, 8 i 10, lub jeżeli dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 3. Zamiast usunięcia, administrator ogranicza przetwarzanie, jeżeli: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić; lub b) dane osobowe muszą zostać zachowane do celów dowodowych. Jeżeli przetwarzanie jest ograniczone na mocy akapitu pierwszego lit. a), przed zniesieniem tego ograniczenia administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą. 4. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator informował pisemnie osobę, której dane dotyczą, o każdej odmowie sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych oraz o przyczynach tej odmowy. Państwa członkowskie mogą przyjąć akty prawne, które w całości lub w części ograniczają obowiązek udzielania takich informacji, jeżeli takie ograniczenie przetwarzania jest działaniem niezbędnym i proporcjonalnym w społeczeństwie demokratycznym, z należytym uwzględnieniem praw podstawowych i uzasadnionych interesów danej osoby fizycznej, aby: a) uniemożliwić utrudnianie czynności postępowań urzędowych lub sądowych, postępowań przygotowawczych lub procedur; b) uniemożliwić zakłócanie zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar; c) chronić bezpieczeństwo publiczne; d) chronić bezpieczeństwo narodowe; e) chronić prawa i wolności innych osób. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator informował osobę, której dane dotyczą, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego lub środka prawnego do sądu. L 119/112 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 5. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator informował o sprostowaniu nieprawidłowych danych osobowych właściwy organ, od którego nieprawidłowe dane pochodzą. 6. Państwa członkowskie zapewniają, by w przypadkach sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie ust. 1, 2 i 3, administrator miał obowiązek powiadomienia o tym odbiorców, a odbiorcy mieli obowiązek sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Aktualne dane

Nowe dane

Administratorem danych osobowych jest Parkmar Inkaso Sp. z o.o. 85-011 Bydgoszcz, ul.Śniadeckich 11, NIP:9671456648,REGON: 522318962, KRS: 0000961526, KNF RPK029870 . Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu przygotowania do zawarcia umowy pożyczki oraz w celu marketingu produktów i usług administratora danych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki na 12 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 95,45%, całkowita kwota pożyczki 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1405 zł, oprocentowanie stałe 20,5%, całkowity koszt pożyczki 405 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 22,12,2022 na reprezentatywnym przykładzie. Kredytodawca nie kredytuje kosztów pożyczki. Wysokość przyznanej kwoty pożyczki uzależniona będzie od wyniku wykonanej oceny zdolności kredytowej.

Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej równej stawce odsetek maksymalnych, która stanowi sumę dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 7 punktów procentowych. W dniu zawarcia umowy stawka odsetek maksymalnych w stosunku rocznym wynosi 20,5%.

Odsetki za opóźnienie nalicza się według stawki odsetek maksymalnych za opóźnienie, która stanowi sumę dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 11 punktów procentowych. W dniu zawarcia umowy stawka odsetek maksymalnych za opóźnienie w stosunku rocznym wynosi 24%.
Parkmar Inkaso Sp. z o.o. nie jest pożyczkodawcą i nie udziela pożyczek z własnych środków. Serwis agreguje i przedstawia wybrane produkty dostępne na rynku.

Pośrednik Kredytu Konsumenckiego współpracuje z GRUPA KAPITAŁOWA PARKMAR INKASSO S.A. Plac Kaczyńskich 5, 40-098 Katowice, NIP 9532642583 KRS 0000528462, REGON 341549874, DAIGLOB Sp z o.o., 85-453 Bydgoszcz, ul. Podmiejska 8, NIP 9532643281, KRS 0000519142, REGON 341573246, ŚLIMAK FINANCE Sp. z o.o., 87-800 Włocławek, ul. Tadeusza Kościuszki 14, NIP 9671354824, REGON 341290471, KRS 0000424026 REGON 360361621